Påverka

Vårt Gemensamma ansvar.

Vi har ett gemensamt ansvar för att skapa ett samhälle där alla kan delta på lika villkor.

Att ha möjlighet att leva ett självständigt liv är en mänsklig rättighet. Det handlar om att kunna studera, arbeta, bilda familj och ha en meningsfull fritid.

Du som arbetar på ett företag, i en organisation eller i en förening har en viktig roll.

Många människor kommer dagligen i kontakt med dig och din verksamhet.

Det är speciellt viktigt för oss i olika funktionshinder organisationer att vi för fram våra kunskaper om hur det är att leva med funktionsnedsättning/ar

En person utan funktionsnedsättning kan aldrig utan hjälp komma på eller  upptäcka de funktioner i samhället som vi ser som uppenbara hinder.

Handikapprådet

ofta förkortat (KHR) har i detta samarbete har mycket gamla anor.

Det blev ett av resultaten av 1965 års Handikapputredning.

Detta förstärktes i regeringens proposition 1999/2000:79 nationell handlingsplan för handikappolitiken. Där tre huvudområden speciellt förstärktes

”…att se till att handikapperspektivet genomsyrar alla samhällssektorer,

–  att skapa ett tillgängligt samhälle, samt

–  att förbättra bemötandet…”

Dessa ligger huvudsakligen fast även i den nuvarande  ”strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken (2011-2016)”funktionshinderpolitiken

”Handikapperspektiv” idag ”Funktionshinderperspektiv”se följande länk till förklaring

KHR vanlig förkortning på Kommunalt Handikappråd(länkar till samtliga kommuner i Kronobergs län)

EAH vanlig förkortning på Enkelt Avhjälpta Hinder(länkar till samtliga kommuner i Kronobergs län)